Základní informace (maturita z češtiny, ústní i písemná)

4. srpna 2014 v 12:17 | Michio
Už je to rok, co jsem odmaturovala a tak se pomaličku zbavuji těch částí maturitních podkladů, které už v životě nevyužiji (právě čeština patří mezi ně). Co jsem mohla, tak to jsem rozdala po známých, kterým se osudový den blíží a teď přemýšlím, co se zbytkem. Nechci to jen tak smazat a zapomenout, protože jsem vypracováváním maturitních otázek strávila snad polovinu 4. ročníku (a druhou polovinu učením :D). Takže jsem se rozhodla to hodit na blog s tím, že se to tady neztratí a možná se to bude někomu hodit =).
Vzhledem k tomu, že jsem v češtině dopadla přímo ukázkově (až na slohovku ^^"), tak si myslím, že je to vypracováno poměrně dobře. Tohle je takový ten základ, který by maturanti měli znát i o půlnoci (ačkoliv musím přiznat, že při maturitě samotné jsem využila sotva polovinu...ale to už záleží na otázkách). Při vypracovávání jsem se řídila učebnicemi, internetem a znalostmi mě samotné i mých spolužáků :D Přece jen vypracování maturitních podkladů je mnohdy kolektivní činnost.

Tak snad to někdo využije =)


LITERÁRNÍ FORMY
- Poezie - (báseň), básnická řeč vázaná rytmem či rýmem
• členění: stopa→verš→strofa(sloka)→báseň→sbírka
- Próza - volná řeč bez zákona rytmu (krásná próza = beletrie)
• členění: řádek→odstavec→kapitola→díl→kniha→cyklus


LITERÁRNÍ DRUHY
- Lyrika
- typická pro poezii
- vyjadřuje city, dojmy
- snaží se zachytit skutečnost v jediném okamžiku
- Epika
- vychází z děje
- vypráví příběh s postavami, prostředním
- častá v próze
- Drama
- založeno na ději - odvíjí se prostřednictvím přímé řeči - dialog i monolog
- dramatická díla předpokládají uvedení na scéně
- někdy je děj zarámován prologem a epilogem - prolog naznačuje děj, epilog vyjadřuje jeho smysl

- Druhové formy
- lyrika - přírodní, milostná, duchovní
- epika - velká, střední, malá
• velká: román, epos
• střední: povídky, novely
• malá: příběhy, bajky
- drama

LITERÁRNÍ ŽÁNRY
- Epické
- anekdoty - miniaturní humorné příběhy s výraznou pointou, často k zesměšnění určitého jevu
- historka - krátké vyprávění formálně i obsahově jednoduché, zakončení pointou, stávají se součástí větších děl
- bajka - alegorický příběh psaný veršem i prózou, na konci mravní ponaučení, hlavními postavami jsou zvířata s lidskými vlastnostmi
- báje (mýty) - příběhy o lidském výkladu světa, o původu člověka, fantastická vyprávění
- legenda - veršované nebo prozaické vyprávění o životě svatých
- pověst - příběh odehrávající se v minulosti, vážou se k určitému místu, historii, rodu,…
- pohádka - žánr ústní lidové slovesnosti, netýká se historické události, má šťastný konec, vymyšlený děj (nadpřirozené bytosti), dobro vítězí nad zlem
- povídka - kratší vyprávění s malým počtem postav, poměrně jednoduchý děj
- novela - blízká povídce, sleduje jednu časově omezenou linii, má pointu
- epos - rozsáhlé veršované vyprávění, zaznamenává mýty, významné události nebo činy mimořádných osobností, spousta postav, spletitý děj,
- román - mnoho postav, spletité osudy na nejrůznějších místech v delší časové linii, velká tematická šíře, různé umělecké prostředky,
- Lyricko-epické
- balada - vážná, tragicky laděná báseň, dramatický děj s rychlým spádem, častý kontrast
- romance - kratší, většinou milostná, báseň
- básnická povídka - rozsáhlá lyricko-epická báseň, děj je mnohdy jen naznačen a podřizuje se pocitům autora, (v Rusku poema)
- Lyrické
- píseň - texty určené ke zpívání, různého žánru
- blues - báseň ve formě písně vyjadřující melancholickou náladu
- elegie - teskná píseň, smutek ze ztráty osoby, vlasti či ideálu
- hymnus - chvalozpěv
- óda - píseň zpívaná za doprovodu hudby, oslavuje něco velkého (vlast, přírodu,…)
- žalm - prosebné, děkovné a oslavné básně
- epigram - nápis na hrobě, pomníku
- pásmo - delší báseň sestavená jako volný sled pocitů, dojmů, myšlenek a představ, chce zobrazit skutečnost z více úhlů pohledu
- Dramatické
- tragédie - hra s chmurným dějem a tragickým koncem
- komedie - zachycuje skutečnost z veselejší stránky, končí optimisticky
- činohra - prvky tragédie a komedie, nemá zcela tragický konec
- veselohra - komediálně laděná, činoherní text
- tragikomedie - tragika i veselejší stránka
- absurdní drama - absurdní/nesmyslné
- monodrama - divadelní výstup jednoho herce

NĚKTERÉ LITERÁRNÍ POJMY
- Aforismus - uměle vytvořené, stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu, vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu
- Alegorie - (=jinotaj), má druhý (přenesený) význam (nepřímé vyjádření toho, na co spisovatel myslel)
- Anafora - opakování slov na začátku blízkých celků
- Apostrofa - oslovování neživých a abstraktních pojmů
- Archaismus - zastaralé slovo, slovní spojení,
- Autobiografie - vlastní životopis
- Autostylizace - úmyslné ztotožnění autora s hrdinou díla
- Biografie - životopis
- Frazeologismus - ustálení spojení slov s přeneseným významem (černá ovce rodiny)
- Eufemismus - zjemňující vyjádření představ málo příjemných (zemřel, odešel)
- Historismus - slova zaniklá (odpustky)
- Hyperbola/nadsázka - úmyslné nadsazení, zveličení s cílem zvýraznit (les komínů)
- Ironie - mluví a tváří se vážně, ale myslí to opačně, to jest posměšně, kriticky
- Katastrofa - rozuzlení
- Kolize - zauzlení, zápletka
- Metafora - přenesení slov na základě významové podobnosti (na tváři se rděla 2 rudá jablíčka)
- Metonymie - přenesení pojmenování na základě věcné spojitosti (celé město klečelo na kolenou; posloucháme Mozarta)
- Neologismus - nově vytvořená slova (vytunelovat, posilovna, internet)
- Oxymóron - básnický přívlastek vyjadřující protichůdné vlastnosti (živá mrtvola, svítání na západě)
- Personifikace - oživování neživých věcí, přisouzení lidských vlastností
- Přirovnání - srovnání něčeho s něčím (bílý jako sníh, tvrdohlavý jako beran)
- Sarkasmus - umocněná ironie, jízlivost
- Satira - vyjadřuje výsměšně kritický postoj autora ke skutečnosti (záporné jevy ve společnosti, záporné vlastnosti lidí)
- Retrospekce - zpětné probíhání děje
- Zvukomalba - seskupení hlásek tak, aby připomínaly skutečný zvuk (ťuk, ťuk)

FUNKČNÍ STYLY
- Prostě sdělovací
- styl každodenní komunikace
- slohové útvary: dialog, neodborný referát, diskuze, přípitek, oznámení, zprávy, tiskopisy, dotazníky
- Publicistický
- styl sdělovacích prostředků, novinové články, zprávy v televizi
- slohové útvary: zpráva, článek, interview, reportáž, fejeton, kritika
- Odborný
- styl odborných publikací, učebnic
- slohové útvary: odborný popis a referát, popis pracovního postupu, návod, výklad, úvaha, esej, odborná přednáška, pracovní porada, jednání se zákazníkem
- jazykové prostředky: spisovný jazyk, odborné názvy, slova cizího původu
- Administrativní
- komunikace při úředním styku
- slohové útvary: úřední dopis, žádost, životopis, vyhláška, pracovní hodnocení
- jazykové prostředky: ustálené slovní obraty, neutrální jazykové prostředky, neužíváme citově zabarvená slova
- Umělecký
- styl poezie, beletrie, dramatu
- slohové útvary: vypravování
- jazykové prostředky: vypravování v minulém čase, během zápletky přecházíme do času přítomného - dějová slovesa, citově zabarvená slova, hovorové prvky, přímá řeč
- Řečnický
- styl veřejných mluvených projevů

SLOHOVÝ POSTUP
= způsob ztvárnění tématu
- Informační
- zpráva, dopis, oznámení, reklama, tel. rozhovor
- Popisný
- prostý popis, odborný popis, popis pracovního postupu, pracovní hodnocení, charakteristika
- Vyprávěcí
- objevuje se v publicistickém, prostě sdělovacím a uměleckém stylu
- Výkladový
- výklad, přednáška, zákony, referát
- Úvahový
- diskuze, úvaha, esej, recenze

DRUHY POPISU
- Prostý - názorný, pojednává jednoduchý výčet znaků
- Statistický - popis předmětu
- Dynamický - popis děje
- Odborný - je podrobný, úplný a přesný, systematicky postupuje od celku k částem, popis pracovního postupu a návod
- Umělecký - líčení (subjektivně zabarvený popis) a charakteristika (popis osoby)


+ takový menší tahák k ústním, který by možná nebylo od věci si zapamatovat (mě to pomohlo hodně, jelikož jsem trémař a na uklidnění nervů při maturitě je osnova jako stvořená)
UMĚLECKÝ TEXT
1. -Určit literární žánr a druh
2. -Forma
3. -Stručně převyprávět příběh
4. -Charakteristika hlavního hrdiny a dalších postav
5. -Ústřední myšlenka díla
6. -Jazyk
7. -Zařazení díla (proud + další autoři z proudu)
8. -Autor
9. - Podobné díla a inspirace
NEUMĚLECKÝ TEXT
1. -Souvislost mezi oběma výňatky (nemusí být)
2. - Účel textu
3. -Charakteristika textu
a. Forma (mluvená nebo psaná)
b. Situace (oficiální nebo neoficiální)
c. Připravenost (připravený nebo nepřipravený)
4. -Zařadit k funkčnímu stylu
5. -Slohový postup
6. -Určit slohový útvar
7. -Jazyk
8. -Výstavba textu
 

16 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Saki Saki | Web | 4. srpna 2014 v 20:20 | Reagovat

Myslím, že jakožto letošní maturant sem zavítám ještě dost často. Máš mé veliké díky! ^^

2 Joina Joina | Web | 5. srpna 2014 v 8:35 | Reagovat

Jéé tak to ti gratuluji že máš maturitu za s sebou. Informace k maturitě jsou užasné :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama